Personības izaugsmes treniņu un nodarbību programma 

Nr.p.k.

Temats

Paredzētais darba apjoms minūtēs

Darba formas

Atbildīgais

1. Ievadnodarbība 40 Darbs aplī, t.sk. atgriezeniskā saite Projekta “Dari Latvijai” darbinieks
2. Pašizziņa, karjeras izziņa 360 Individuālais darbs, darbs grupā, t.sk. atgriezeniskā saite Projekta “Dari Latvijai” darbinieks
3. Komunikācijas prasmes 320 Individuālais darbs, darbs grupā (mazajās grupās un aplī), t.sk. atgriezeniskā saite Projekta “Dari Latvijai” darbinieks
4. Mācību videofilmas 60 Darbs grupā, atgriezeniskā saite Projekta “Dari Latvijai” darbinieks
5. Konsultēšana individuāli un grupās (pieaugušo auditorija) 720 Darbs grupā, individuāli un pāros Projekta “Dari Latvijai” darbinieks
Nodarbību plānojums      
Metodes nr.p.k. etapā          Aktivitāte/Mācību situācija Laiks (min)/Darba forma Nodarbībai nepieciešamie resursi
Metodes atslēgvārdi Metode Mērķis un īss apraksts
Ievadnodarbība
1. Iepazīšanās, pašizziņa “Profesiju zooparks” Iespēja uz sevi un citiem paskatīties no malas ar tēlu un simbolu palīdzību. Dod iespēju atspoguļot otra cilvēka stiprās puses un prasmes. Metode māca formulēt viedokli, izteikties īsi un konkrēti. 40/darbs aplī un atgriezeniskā saite grupā (klasē) Darba lapas
Pašizziņa, karjeras izziņa
1. Kas ir karjera? Karjeras pamatprincipi “Karjeras māja” Metode palīdz atklāt zināšanas un pilnveidot sapratni par to, no kā sastāv karjera un kas nepieciešams, lai tā attīstītos pareizā secībā. 40/individuālais darbs un atgriezeniskā saite grupā (klasē) Tāfele, darba lapas
2./3. Personības izziņa John&Srivastava “BFI” Instruments, kas ļauj efektīvi novērtēt personības piecus pamatfaktorus un to atbilstību profesionālajai ievirzei. 20/individuālais darbs + katra testa individuāla apstrāde un interpretācija (izcenojums veidojas no grupas/klases dalībnieku skaita) Darba lapas
2./3. Pašizziņa, indivīda raksturojums “Ar ko es esmu unikāls” Metode ļauj apzināt indivīda unikalitāti un māca īsi izteikties par sevi, darbojas kā ātra pašrefleksija. 40/individuālais darbs un atgriezeniskā saite grupā (klasē) Darba lapas
2./3. Personība un karjeras virzība E.Šeins “Karjeras enkuri” Tests raksturo indivīda konkrēto karjeras virzību (vai tās nākotnes virzību) un tās izteiktības pakāpi. 20/individuālais darbs + katra testa individuāla apstrāde un interpretācija (izcenojums veidojas no grupas/klases dalībnieku skaita) Darba lapas
4. Personība un karjeras virzība Dž.Hollands “Profesionālās piemērotības noteicējs” Tests nosaka indivīdam piemītošo personības tipu un tam piemērotāko darba nozari. 40/individuālais darbs + katra testa individuāla apstrāde un interpretācija (izcenojums veidojas no grupas/klases dalībnieku skaita) Darba lapas
5. Prasmes un to pielietojums darba tirgū “Gribu, varu, daru”/”Gribu, protu, vajag” Metode ļauj apzināties savu prasmju un spēju pielietojumu un lietderīgumu darba tirgū. 40/individuālais darbs un atgriezeniskā saite grupā (klasē) Tāfele, darba lapas
6./7. Indivīda sociālā loma. Kas kavē gūt rezultātus? “Pamestais veikaliņš” Metode palīdz caur redzētajiem tēliem un simboliem saskatīt indivīda sociālo lomu, karjeras funkcijas, profesijas saturu. Metode precīzi atspoguļo rakstura un uzvedības iezīmes, kas kavē pilnveidot prasmes un sasniegt vēlamos rezultātus. 2*40/individuālais darbs un atgriezeniskā saite grupā (lomu spēles un personības izaugsmes treniņi) Darba lapas
8. Unikālais, kas izgaismo katra indivīda lielo lomu dzīvei. “Manas dzīves misija” Metode palīdz caur redzētajiem tēliem un simboliem saskatīt skolēna sociālo lomu, karjeras funkcijas, profesijas saturu. 40/individuālais darbs un atgriezeniskā saite grupā (klasē) Darba lapas
9. Spēju, prasmju un talantu pielietojums profesionālajai dzīvei. “Kreativitātes treniņš” Ar tēlu un simbolu palīdzību nodarbība palīdz paskatīties uz sevi no malas radošā un netradicionālā veidā. Metode ļauj padziļināti apzināties sev piemītošās radošās spējas. 40/individuālais darbs un atgriezeniskā saite grupā (klasē) Tāfele, darba lapas

Saturs

.

Komunikācijas prasmes

Komunikācijas prasmes

1. Sevis padziļināta izzināšana un prezentēšanas prasmju apgūšana “Pašportrets” Metode sekmē pašatklāsmes procesu padziļināšanu, pašanalīzes prasmju un psiholoģisko barjeru, kas traucē pilnvērtīgi izteikties un izpausties, pārvarēšanu. 40/individuālais darbs un atgriezeniskā saite grupā (klasē) Darba lapas
2. Indivīda raksturojums “Asociācijas ar priekšmetiem” Metode ļauj apzināties sev raksturīgās, labās īpašības, māca prezentēt tās citiem. 40/individuālais darbs un atgriezeniskā saite grupā Darba lapas
3./4. Indivīda stiprās un vājās puses “Atraidītais un pieņemtais” Metode ļauj atspoguļot īpašības, kas palīdz un kas traucē komunikācijā ar apkārtējiem. 2*40/darbs grupā (klasē) (lomu spēles un personības izaugsmes treniņi) Darba lapas
5./6. Es, manas prasmes un profesijas noderīgums/pieprasījums darba tirgū “Profesiju sala” Metode palīdz pilnveidot spēju aizstāvēt savu viedokli, diskutēt un debatēt, izteikt savas domas, kā arī domāt un plānot nākotnē, vai izvēlētā profesija būs noderīga un vajadzīga konkrētos darba tirgus apstākļos. 40+20/darbs grupā (klasē) Tāfele
5./6. Psihoģimnastika “Pozitīvo emociju tunelītis” Psihoģimnastika emocionālās spriedzes mazināšanai. 20/darbs grupā (klasē)
7./8. Personības tipa izziņa, balstoties uz motivācijas virzītājspēku “Dārgakmeņi+Augļu tirgus” Metožu kopums ļauj izzināt personības tipu, balstoties uz motivācijas virzītājspēku, kā arī padziļina komunikācijas prasmes starp atšķirīgiem personības tipiem. Sniedz iespēju tās izmēģināt reālās situācijās. 2*40/darbs mazajās grupās un aplī (lomu spēles un personības izaugsmes treniņi) Dators ar projektoru vai tāfele, darba lapas, izdales materiāli (spēļu nauda, augļi)
9. Pašvērtējums “Mans pašvērtējums” Jaunietis raksta savu pašvērtējumu par programmas laikā apgūto, izzināto un attīstīto. 40/individuālais darbs + projekta darbinieku sniegta individuāla atgriezeniskā saite Darba lapas

Mācību videofilmas

Mācību videofilmas

1. Profesiju video Filma “Mašīnists un mašīnista palīgs” Videomateriāls iepazīstina ar dzelzceļa nozares profesiju mašīnists un mašīnista palīgs. 20/darbs grupā (klasē) Dators ar projektoru, darba lapas
2. Profesiju video Filma “Dzelzceļa būvinženieris” Videomateriāls iepazīstina ar dzelzceļa nozares profesiju dzelzceļa būvinženieris. 20/darbs grupā (klasē) Dators ar projektoru, darba lapas
3. Profesiju video Filma “SCB elektromehāniķis” Videomateriāls iepazīstina ar dzelzceļa nozares profesiju signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču elektromehāniķis. 20/darbs grupā (klasē) Dators ar projektoru, darba lapas

Konsultācijas

Konsultēšana individuāli un grupās **

1 Konsultēšana “Attīstošais dialogs” Metodes apgūšana uzlabo spēju klausīties un sadzirdēt konsultējamā/-mo vērtības, vēlmes, prasmes, kā arī rosina iespēju ieraudzīt indivīda resursa pielietošanu profesijās vai darba nozarēs. 180/darbs grupā, individuāli un pāros Tāfele, darba lapas
2. Konsultēšana “Pārvērtējošā konsultēšana” Darbības process ar konsultējamo (darba grupu), kura gaitā tiek risinātas kādas konsultējamā/-mo grūtības. Metode ir atbalsts un iedrošinājums konsultējamajam tikt galā ar grūtībām un traucēkļiem, kas kavē mērķa izvirzīšanu un panākumu gūšanu. 180/darbs grupā, individuāli un pāros Tāfele, darba lapas
3. Konsultēšana “Uz mērķi virzītā konsultēšana” Darbs ar konsultējamo (darba grupu) psihosociālajā laukā (realitātē), kurš palīdz problēmu risināt mērķtiecīgi. Tas ir virzīts uz klientu resursu attīstību, kur izmaiņu indikators ir pats klients. 180/darbs grupā, individuāli un pāros Tāfele, darba lapas
4. Konsultēšana “Konfliktu risināšana” Metode, kura atklāj iespējas komunicēt ar “neērtajiem” vai “grūtajiem” konsultējamajiem. Darbā tiek apvienotas un izmantotas krīzes intervences prasmes, pārvērtējošā konsultēšana un dialoga metode (attīstošais dialogs). 180/darbs grupā, individuāli un pāros Tāfele, darba lapas
Rezultātu kvantitatīva un kvalitatīva apstrāde, interpretācija, analīze. Darba izmaksas aprēķināmas pēc uzdevuma dalībnieku skaita
Nodarbības veicamas ar diviem speciālistiem/treneriem
* Pieaugušie apgūst tādu pašu programmu kā skolēni (izņemot pašvērtējuma rakstīšanu), var atšķirties programmas intensitāte, atbilstoši noslodzei
** Metodes apgūst tikai pedagogu auditorija

Rezultātu kvantitatīva un kvalitatīva apstrāde, interpretācija, analīze.
Darba izmaksas aprēķināmas pēc uzdevuma dalībnieku skaita

* Nodarbības veicamas ar diviem speciālistiem/treneriem

** Nodarbības veicamas ar diviem speciālistiem/treneriem